prohlášení

Správcem a provozovatelem těchto internetových stránek včetně vlastnictví domény, je společnost FINPLUS s.r.o., se sídlem Smíchovská 581/60, 155 00, Praha 5 – Řeporyje, IČO: 24174513, DIČ: CZ24174513, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185565 (dále je „FINPLUS“).

Internetové stránky jsou určeny především k rychlému získání přehledu o poslání, činnosti, službách společnosti, a dále pak k uveřejňování informací pro klienty, k prodeji služeb a k dalším účelům, které mohou vyplývat ze smluvních ujednání s klienty nebo z regulace a dozoru ze strany příslušných správních orgánů

 

Odpovědnost provozovatele stránek
Informace zveřejňované na těchto internetových stránkách jsou kontrolovány a pravidelně aktualizovány. Přesto se může vyskytnout případ, kdy se určité údaje uvedené na internetových stránkách průběžně mění, a to nikoli z vůle FINPLUS, proto nemůže být ze strany společnosti převzata záruka za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů. Společnost FINPLUS si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž nejsou povinny na provedené změny upozorňovat. Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli FINPLUS. V takovém případě nezodpovídá za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí. Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které tyto internetové stránky odkazují. FINPLUS nezodpovídá za obsah takových ostatních stránek, na které tyto internetové stránky odkazují, jelikož se jejich obsah mění bez vědomí FINPLUS. Propojení uživatele na tyto ostatní stránky probíhá na jeho nebezpečí a FINPLUS není odpovědná za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane.

 

Práva uživatele stránek a ochrana stránek autorským právem
Informace uvedené na těchto internetových stránkách může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, a to způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno společnosti FINPLUS. Při užívání bere uživatel na vědomí, že URL jednotlivých součástí internetových stránek www.finplus.cz nemusí být za všech okolností stejná. Užívá-li uživatel internetové stránky jako zdroj informací, je povinen to uvést, přičemž nesmí za žádných okolností tyto informace měnit a soubor s informacemi musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.

Tyto internetové stránky jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Podle § 30 tohoto zákona má uživatel právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 uvedeného zákona. Výše uvedená ustanovení nemají vliv na jednotlivé dohody mezi klientem a FINPLUS vyplývající ze vzájemných právních vztahů, které upravují uveřejňování informací na internetových stránkách, změny těchto informací a jejich závaznost odlišně od údajů uvedených výše.

 

Prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému e-mailu odeslanému ze společnosti FINPLUS
Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním FINPLUS s.r.o., a to bez ohledu na jejich obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto e-mailu nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání FINPLUS s.r.o., jedná se výhradně o právně nezávazné  informativní sdělení či dokument, i pokud tak není zvlášť označen.

Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a pak jej vymažte. FINPLUS s.r.o. neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informaci, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.