služby

Pojištění měst a obcí

Smlouva se připravuje individuálně podle velikosti obce, spravovaného majetku a mnoha dalších parametrů. Jedinou smlouvou tak lze pokrýt všechna nebezpečí spojená s majetkem i odpovědností.

Do pojištění majetku lze zahrnout i specifický majetek (komunikace, hřiště, cyklostezky, lesy, rybníky a další) či jednotlivé unikátní předměty (sochy, umělecká díla). Pojištění odpovědnosti chrání města a obce pro případ škod způsobené třetím osobám na zdraví, životě, majetku. Může se jednat o újmu způsobenou provozem obce, výkonem veřejné správy, správou majetku nebo podnikáním. Vhodné je rozšíření i o odpovědnost starosty a zastupitelů za škody způsobené obci (špatné rozhodnutí, nedodržení povinností).

SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PROGRAMY


Speciálně na základě individuálních požadavků
- zabezpečí majetek města od vybavení kanceláře po budovy a infrastrukturu
- řeší širokou odpovědnost municipalit danou zákony, vztahuje se i na organizace zřizované obcí.

ODPOVĚDNOST


I v rámci pojištění měst a obcí je možné sjednat odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti nebo odpovědnost členů výborů a představitelů obce.